Chat with us, powered by LiveChat

สถานีตำรวจทั่วประเทศ

สถานีตำรวจ คือสถานที่ๆประชาชนที่ต้องการร้องทุกข์ กล่าวโทษหรือแจ้งความเกี่ยวกับเอกสาร ซึ่งในแต่ละสถานีตำรวจก็จะมีบุคคลต่างๆที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน

Visitors: 115,686