Chat with us, powered by LiveChat

ทนายความทั่วประเทศ

ทนายความคือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความ จากสภาทนายความ เป็นผู้ทำหนัาที่แทนโจทก์ จำเลยหรือผู้ร้องในการฟ้องร้องคดีต่างๆหรือในการต่อสู้คดี

Visitors: 60,793